logo statystyka

Kompleksowa analiza systemu Jednorodnych Grup Pacjentów dotyczy świadczeń udzielonych w latach 2009-2017 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje liczbę zrealizowanych produktów JGP oraz średni czas pobytu pacjenta ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 i procedury medyczne ICD-9 i (udział powyżej 1%) dla wszystkich grup JGP, zrealizowanych w latach 2009-2017.

Statystyki uwzględniają następujące elementy:

  • Udział wystąpień w sekcji (%) – odsetek liczby hospitalizacji realizowanej daną JGP w liczbie hospitalizacji danej sekcji katalogu JGP (np.: A – Choroby układu nerwowego);
  • Średnia wartość grupy (zł) – iloraz wartości hospitalizacji sprawozdanych w ramach danej JGP i ich liczby
  • Średnia wartość hospitalizacji (zł) – iloraz całej wartości hospitalizacji sprawozdanych w ramach danej JGP (wraz ze wszystkimi świadczeniami dosumowanymi) i ich liczby
  • Kategorie produktów sumowanych do JGP – statystyki dot. wystąpień produktów sumowanych do danej JGP w podziale na kategorie (grupy świadczeń o zbliżonym charakterze)
  • ICD 9 – procedury medyczne sprawozdawane w ramach danej grupy (poszerzono o grupy zachowawcze, w których procedury nie stanowią warunku kwalifikacji określonego w charakterystyce JGP, jak również zaprezentowano wszystkie sprawozdawane procedury ICD-9 w grupach, gdzie istnieją listy procedur kwalifikujące do danej JGP)
  • Współczynnik rehospitalizacji – wyliczany jako iloraz liczby hospitalizacji rozliczanych daną JGP i liczby pacjentów

W 2013 r. uruchomiono nową przeglądarkę umożliwiającą generowanie przekrojowych wyników dla wybranej grupy na podstawie między innymi liczby wystąpień, mediany długości hospitalizacji czy średniej wartości realizacji grupy.

Wyniki można przeglądać w podziale na poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w podziale na kategorie świadczeniodawcy: gminny, powiatowy, miejski, niepubliczny, kliniczny, wojewódzki, inny.

Dodatkowo w danych od 2015 r. zaprezentowano statystyki dotyczące realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych (typ umowy SZP 03/6), które zostały przejęte do kontraktowania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z odmiennym sposobem sprawozdawania świadczeń w stosunku do systemu JGP dane te są prezentowane z poziomu zakresu świadczeń w celu zaprezentowania pewnych miar statystycznych dla unikalnej hospitalizacji pacjenta.

Dane opublikowane na stronach serwisu pochodzą z zasobów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy podkreślić, że statystyki opracowane są na podstawie danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców wyłącznie w celach rozliczeniowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia zezwala na:

  • kopiowanie opublikowanych wyników, dokonywania wydruków do celów prywatnych, w tym do własnych opracowań,
  • tworzenie połączeń za pomocą odnośników z innych, niekomercyjnych, ogólnodostępnych stron internetowych,

Dane te nie mogą być przedmiotem obrotu komercyjnego. Wykorzystując dane pochodzące ze Statystyk JGP należy wskazać źródło ich pochodzenia.

NFZ nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych kierujących do serwisu za pomocą zewnętrznych odnośników oraz za publikowane w oparciu o dane NFZ opracowania własne.

logo statystyka