logo statystyka

Kompleksowa analiza systemu Jednorodnych Grup Pacjentów dotyczy świadczeń udzielonych w latach 2009-2015 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje liczbę zrealizowanych produktów JGP oraz średni czas pobytu pacjenta ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 i procedury medyczne ICD-9 i (udział powyżej 1%) dla wszystkich grup JGP, zrealizowanych w latach 2009-2015.

Statystyki za rok 2015 zostały poszerzone o następujące elementy:

  • Udział wystąpień w sekcji (%) – odsetek liczby hospitalizacji realizowanej daną JGP w liczbie hospitalizacji danej sekcji katalogu JGP (np.: A – Choroby układu nerwowego);
  • Średnia wartość grupy (zł) – iloraz wartości hospitalizacji sprawozdanych w ramach danej JGP i ich liczby
  • Średnia wartość hospitalizacji (zł) – iloraz całej wartości hospitalizacji sprawozdanych w ramach danej JGP (wraz ze wszystkimi świadczeniami dosumowanymi) i ich liczby
  • Kategorie produktów sumowanych do JGP – statystyki dot. wystąpień produktów sumowanych do danej JGP w podziale na kategorie (grupy świadczeń o zbliżonym charakterze)
  • ICD 9 – procedury medyczne sprawozdawane w ramach danej grupy (poszerzono o grupy zachowawcze, w których procedury nie stanowią warunku kwalifikacji określonego w charakterystyce JGP)

W 2013 r. uruchomiono nową przeglądarkę umożliwiającą generowanie przekrojowych wyników dla wybranej grupy na podstawie między innymi liczby wystąpień, mediany długości hospitalizacji czy średniej wartości realizacji grupy.

Wyniki można przeglądać w podziale na poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w podziale na kategorie świadczeniodawcy: gminny, powiatowy, miejski, niepubliczny, kliniczny, wojewódzki, inny.

Dane opublikowane na stronach serwisu pochodzą z zasobów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy podkreślić, że statystyki opracowane są na podstawie danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców wyłącznie w celach rozliczeniowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia zezwala na:

  • kopiowanie opublikowanych wyników, dokonywania wydruków do celów prywatnych, w tym do własnych opracowań,
  • tworzenie połączeń za pomocą odnośników z innych, niekomercyjnych, ogólnodostępnych stron internetowych,

Dane te nie mogą być przedmiotem obrotu komercyjnego. Wykorzystując dane pochodzące ze Statystyk JGP należy wskazać źródło ich pochodzenia.

NFZ nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych kierujących do serwisu za pomocą zewnętrznych odnośników oraz za publikowane w oparciu o dane NFZ opracowania własne.

logo statystyka